Naše zásady

Základní pravidla

 1. diskrétnost (problém, se kterým se na nás klient obrátí, neopustí tým poradců),
 2. anonymita (v případě jednání s univerzitním orgánem nikdy není prozrazena identita klienta, pokud k tomu nedá souhlas).

Upozornění: v případě našeho diskuzního fóra z pochopitelných důvodů nemůžeme zajistit plné dodržení techto zásad.

Statut Studentských poradců

Statut Studentských poradců obsahuje základní úpravu fungování a vnitřní organizace Studentských poradců.

Etický kodex pracovníků vysokoškolských poraden

Tento etický kodex byl vypracován a schválen Asociací vysokoškolských poradců.

Profesionální odpovědnost

 1. Pracovník poskytuje rady všem klientům bez ohledu na jejich rasu, pohlaví, sexuální orientaci, světonázorovou orientaci či politickou příslušnost, sociální status apod.
 2. Pracovník při jednání s klienty postupuje, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, s ohledem na „zadání“ klienta a v jeho zájmu.
 3. V případě střetu zájmů pracovník včas upozorní klienta na tuto možnost a odkáže jej na osobu, poradnu nebo jinou organizaci, kde toto nebezpečí nehrozí.

Respekt

 1. Pracovník bere v úvahu postoje a názory klientů a respektuje právo klienta vyjádřit jeho přání, potřeby, názory, postoje a rozhodnutí.
 2. Pracovník respektuje právo klienta odmítnout nabízenou službu nebo odstoupit od ní bez uvedení důvodu.
 3. Pracovník neznehodnocuje lidskou důstojnost klienta v žádné, ani emocionálně vypjaté situaci.

Diskrétnost

 1. Pracovník je vázán povinností mlčenlivosti o všech osobních skutečnostech klientů, které získal při výkonu své praxe, při výuce nebo výzkumu.
 2. Pracovník je vázán mlčenlivostí o klientech, a to i po ukončení spolupráce s poradnou nebo pracovního poměru v ní.
 3. Pracovník je odpovědný za zajištění vhodného prostoru k poradenské činnosti.
 4. Pracovník vede záznamy o klientech, poskytované službě a chrání tuto dokumentaci před případným zneužitím.
 5. Pracovník je povinen vyžádat si souhlas klienta s přítomností další osoby při individuálním či skupinovém poradenství, které se účastní náslechu nebo supervize.

Odbornost

 1. Pracovník má pro svou pracovní pozici příslušné vzdělání (SŠ, VŠ, kurz terénní sociální práce, psychoterapeutický výcvik).
 2. Pracovník si průběžně prohlubuje a zvyšuje svou kvalifikaci, aby zlepšil výkonnost a efektivitu své práce.
 3. Pracovník realizuje jen takovou poradenskou činnost, která je v souladu s jeho kompetencemi, znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi.

Odmítnutí

 1. Pracovník poradny má právo odmítnout klienta, pokud si je vědom toho, že by z osobních důvodů neposkytl nestranné a nezávislé služby.
 2. Pracovník poradny má právo odmítnout klienta, pokud si je vědom toho, že není kompetentní k řešení problematiky klienta.
 3. Pracovník může odmítnout službu klientovi, v případě porušování pravidel jednání ze strany klienta, pokud klient:
 • uvádí zjevně nepravdivé údaje,
 • dlouhodobě nespolupracuje (např. nechodí na smluvené schůzky nebo neplní dohodnuté závazky),
 • nevyvíjí vlastní aktivitu k řešení problému,
 • je pod vlivem alkoholu, drog nebo chová-li se agresivně.
Kontakty:
e-mail:
poradci@muni.cz

diskuzní fórum v IS

Facebook:
Studentští poradci

On-line konzultace:
Studentští poradci
 • pondělí 17:00–18:30
 • pátek 14:30–16:00

více...
Nabídka
Přijde Vám práce Studentských poradců zajímavá? Baví Vás pomáhat lidem? Chtěli byste se k nám připojit? Napište nám na poradci@muni.cz a dozvíte se víc. :)
Psychologická poradna
Internetová psychologická poradna zaměřující se na věci, na které jsou Studentští poradci krátcí. Fandíme jim v jejich záslužné činnosti.