V kostce

Článek je v rekonstrukci.

1) Poplatky obecně

§ 58

(1) Veřejná vysoká škola může stanovit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, který činí nejvýše 20 % základu.

(2) Základem pro stanovení poplatků spojených se studiem je 5 % z průměrné částky připadající na jednoho studenta z celkových neinvestičních výdajů poskytnutých ministerstvem ze státního rozpočtu veřejným vysokým školám v kalendářním roce. Základ vyhlásí ministerstvo do konce ledna kalendářního roku; základ platí pro akademický rok započatý v tomto kalendářním roce. Pro výpočet základu slouží údaje za uplynulý kalendářní rok.

(3) Studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium, který činí za každých dalších započatých šest měsíců studia nejméně jedenapůlnásobek základu; do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3, nejde-li o předchozí studium, po jehož ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu. Období, ve kterém student studoval v takovýchto studijních programech, nebo v takovýchto studijních programech a v aktuálním studijním programu souběžně, se do doby studia započítávají pouze jednou. Od celkové doby studia vypočtené podle tohoto odstavce se však nejdříve odečte uznaná doba rodičovství.

(4) Uskutečňuje-li veřejná vysoká škola studijní program v cizím jazyce, stanoví poplatek za studium v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu a může stanovit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením; na stanovení výše poplatků spojených se studiem se nevztahují odstavce 1 až 3.

(5) Výši poplatků spojených se studiem pro následující akademický rok veřejná vysoká škola stanoví a zveřejní ve veřejné části svých internetových stránek nejpozději poslední den lhůty stanovené pro podávání přihlášek ke studiu; pokud vysoká škola stanoví a zveřejní výši poplatků pro následující akademický rok později, nelze od uchazečů přijatých ke studiu počínajícímu následujícím akademickým rokem vybírat za studium v následujícím akademickém roce poplatky za studium ve vyšší výši, než která platila pro akademický rok, ve kterém byla přihláška podána. Pravidla pro stanovení výše, formu placení a splatnost poplatků určí statut veřejné vysoké školy.

(6) Poplatky za studium s výjimkou odstavce 4 jsou příjmem stipendijního fondu veřejné vysoké školy.

(7) Rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem podle odstavce 3 se vydává alespoň 90 dnů před splatností poplatku. Rektor může v rámci rozhodování o odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem vyměřený poplatek snížit, prominout nebo odložit termín jeho splatnosti s přihlédnutím zejména ke studijním výsledkům a sociální situaci studenta podle zásad uvedených ve statutu veřejné vysoké školy.

(8) Na poplatky spojené se studiem stanovené podle odstavců 1 až 4 se nevztahují obecné předpisy o poplatcích.

2) Konkrétní výše poplatků

Její stanovení je „věcí dané vysoké školy“, nicméně všechny vysoké školy musí dodržovat zákonné limity vázané na výši základu. Takže výše poplatků může být za současné legislativy pouze a jen v těchto rozsazích:

a) poplatek za delší studium: nejméně jedenapůlnásobek základu za každých započatých 6 měsíců studia, horní hranice není stanovena;

Konkrétní výše má být dle zákona o vysokých školách uvedena ve Statutu vysoké školy. Přehled výše poplatků na MU je zde.

3) Charakter poplatků

Poplatky za studium mají sankční charakter (mají motivovat k “efektivnímu studiu” – tj. k jednomu studiu v rozumné době bez neukončených studií) nikoli úhradový. VŠ z nich na svůj provoz nedostane ani 1Kč, všechny peníze vybrané na poplatcích jdou pouze a jen do stipendijního fondu, který lze použít jen na výplatu stipendií. Proto není relevantní, zda bude v režimu poplatků odstudovaných celých 6 měsíců či rok, stačí 1 den…

4) Délka studia

Délka studia se počítá po dnech. Studium začíná přesně dnem zápisu, doba přerušení se do jeho délky nezapočítává.

Poznámka autorky na závěr: Systém jsem nevymyslela, jen se snažím ho popsat => nepište mi, prosím, rozhořčeně, že je nespravedlivý nebo nedůsledný…za to opravdu nemohu.

Kontakty:
e-mail:
poradci@muni.cz

diskuzní fórum v IS

Facebook:
Studentští poradci

On-line konzultace:
Studentští poradci
  • pondělí 17:00–18:30
  • pátek 14:30–16:00

více...
Nabídka
Přijde Vám práce Studentských poradců zajímavá? Baví Vás pomáhat lidem? Chtěli byste se k nám připojit? Napište nám na poradci@muni.cz a dozvíte se víc. :)
Psychologická poradna
Internetová psychologická poradna zaměřující se na věci, na které jsou Studentští poradci krátcí. Fandíme jim v jejich záslužné činnosti.